برای تماشای بارش شهابی جوزایی ۹۹ آمدیم.
آخرین روزهای پاییز است و اینجا از نخستین جاهایی است که به برف سلام می کند و دیرتر دل از او جدا می‌کند.

کوهستان البرز و بالاتر از روستاها و درختان ارس کوهی در کنار خرگوش و کبک
درخت ارس کوهی یکی از گیاهان بومی ارزشمند ایران است.

شب یلدا نزدیک است
صورت فلکی جوزا به اوج نزدیک شده و شب بارش شهابی جوزایی ۹۹ امسال در غیبت ماه پر از شهاب‌های کوچک و بزرگ است که از جایی میان صورت فلکی دو برادر به اطراف خود نور می‌افشاند.
دو برادر در آسمان می‌رقصند و بزم نور و شادمانی در آسمان به پا کرده‌اند.
شب یلدا نماد دیدارهای گرم در سرمای طولانی‌ترین شب سال است و اکنون، انار می‌شکافد

داستان این شب‌های مقارنه مشتری و زحل و بارش شهابی جوزایی را اینجا بخوانید.

رقصنده در سایه