عکاسی از ستارگان آسمان شب و گل زعفران که در شب رشد می‌کند، در مزرعه‌ای در خراسان جنوبی شهر طبس روستای اصفهک