ساحل صخره‌ای و کمپینگ کنار دریا. عکاسی از فیتوپلانکتون ها در خلیج فارس زیر آسمان شب ایران و سحابی جبار که در زمینه تصویر پیداست.