فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون ها موجودات ذره‌بینی دریا هستند که غذای آبزیان را تشکیل می‌دهند. اینجا خلیج فارس ایران است و فیتوپلانکتون های زیبا را زیر آسمان شب تماشا می‌کنید.

مانند سایر موجودات که برای ترساندن مهاجم، گیج کردن شکار یا تولید مثل، خودنمایی می‌کنند این پدیده که به بیولومینسانس معروف است حاصل ترکیب یک آنزیم و اکسیژن است که به رنگ آبی یا رنگ‌های دیگر خود را نشان می‌دهد.