انگار فقط من نیستم که جادو شده‌ام!

تا از پشت کوه بیرون آمد و گرمای نورش، سایۀ سنگین خسوف را از رخ خود کنار زد همه دست از کار کشیده و مثل بقیه جمادات این سرزمین، خیره به این هماغوشی و درخشش بعدش مانده بودند.

ماه گرفتگی نروژ در یک غروب سرد زمستانی در کوچه پر از برف با مردم در حال تماشای ماه هستم.

داستان این سفر را اینجا بخوانید.