صورت فلکی جوزا به اوج نزدیک شده و شب بارش شهابی امسال در غیبت ماه پر از شهاب‌های کوچک و بزرگ است که از جایی میان صورت فلکی دو برادر به اطراف نور می‌افشاند.

با امید رصد آذرگوی جوزایی برای تماشای بارش شهابی جوزایی آمدیم.

خوشه ستاره کندوی عسل با طمانینه از بالای کوه بیرون می‌آید و بعد از صورت فلکی جبار و خوشه پروین که کمی قبل تر از قاب نگاهمان به سمت غرب رهسپار شدند، زیبایی‌اش به چشم می‌آید.

دو برادر در آسمان می‌رقصند و بزم نور و شادمانی در آسمان قیامت به پا کرده.

ناگهان یک آذرگوی جوزایی پر نور آسمان را می‌شکافد و دود سوختن سنگریزه‌های رهگذر از جو زمین، تا دقایقی در آسمان دیده می‌شوند.

داستان این شب رویایی را بخوانید.